Polityka Prywatności

Szanowny Kliencie

To jest ważna informacja ponieważ przetwarzamy Państwa dane osobowe (przynajmniej adres email, na który otrzymali Państwo tę informację)!

Dbając o zgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz spełniając względem Państwa obowiązek informacyjny, prosimy o reakcję, jeśli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe nie powinny być przez Nas używane.


W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia „RODO”, zwanego także „GDPR” lub „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” (to znaczy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obecnie prowadzimy weryfikację wyrażonych przez naszych Klientów zgód na przetwarzanie danych.

Spełniając względem Państwa obowiązek informacyjny prosimy o reakcję, jeśli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe nie powinny być przez Nas używane.

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Adver-Invest Spółka z o.o., zwana dalej jako Adver-Invest

Aby wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania przez ADVER-INVEST, Państwa danych osobowych w celach określonych poniżej (w szczególności Imienia i Nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, nr telefonu), proszę o zaznaczenie kratki z napisem sprzeciw – poniżej, co będzie równoznaczne z usunięciem tych danych z baz AdveiNVEST, oraz zakończeniem współpracy, w przypadku akceptacji proszę o zakreślenie kratki zgoda.

 

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest prowadzenie przez ADVERINVEST lub na jego zlecenie sprzedaży mebli, remontów, przebudowy nieruchomości, przedstawiania ofert projektowych, zamawiania materiałów, uzgadniania prac i wykonawców oraz prowadzenia działań promocyjnych obecnie, jak i w przyszłości.

Państwa dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług.

W celu prawidłowej realizacji usług Państwa dane osobowe mogą być udostępniane naszym zaufanym partnerom (np. w celu realizacji umowy współpracy przy sprzedaży mebli, remontu nieruchomości, uzgodnieniu projektu, itp).

Mają Państwo prawo:

  • dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz uaktualnienia,

  • do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania.

Proszę pamiętać, że skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,  także będą Państwo mieli prawo:

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  • prawo do przenoszenia danych;

  • "prawo do bycia zapomnianym".

 

Poniżej znajdą Państwo wyjaśnienie praw.

 

Prawo dostępu do swoich danych - czyli prawo zwrócenia się do ADVERINVEST z zapytaniem, czy przetwarzamy Państwa Dane Osobowe, a także zażądanie informacji m.in. na temat celów przetwarzania danych oraz osób trzecich, którym ADVERINVEST przekazuje Państwa Dane Osobowe.

 

Aby uzyskać dostęp do przechowywanych przez ADVERINVEST informacji, prosimy skontaktować się z nami, pod nr tel. +48 506621682, bądź na adres email rodo@aaamebel.pl

 

Prawo żądania sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych - mogą Państwo zaktualizować swoje Dane Osobowe. W celu przekazania dyspozycji w zakresie aktualizacji danych, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, prosimy skontaktować się z nami, pod nr tel. +48 506621682, bądź na adres email rodo@aaamebel.pl

 

Prawo wniesienia sprzeciwu - mają Państwo prawo wnieść sprzeciw do ADVERINVEST w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka uzasadnionego interesu ADVERINVEST, w tym. przesyłania spersonalizowanych ofert. W celu wniesienia sprzeciwu prosimy skontaktować się z nami, pod nr tel. +48 506 682 bądź na adres email rodo@aaamebel.pl

 

Prawo wycofania zgody - w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda, mają Państwo prawo jej wycofania w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody prosimy skontaktować się z nami, pod nr tel. +48 505 94 99 33, bądź na adres email rodo@aaamebel.pl

 

Prawo do przenoszenia danych - w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od AdveriNVEST danych osobowych, Na Państwa żądanie dane te mogą zostać przesłane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W celu skorzystania z prawa przenoszenia danych, prosimy skontaktować się z nami pod nr tel. +48 506621682, bądź na adres email rodo@aaamebel.pl

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.